O Nas

Stowarzyszenie Branży Eventowej i Rozrywkowej to organizacja społeczna, działająca w postaci stowarzyszenia. Jej zadaniem jest reprezentować interesy branży rozrywkowej w znaczeniu ogólnym oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki na terenie całego kraju. Reprezentowanie interesów polega na odpowiednim oddziaływaniu na politykę organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz organizacji krajowych i zagranicznych. Chcemy mieć realny wpływ na decyzje dotyczące osób i instytucji bezpośrednio związanych z branżą oraz współtworzyć przyjazne i odpowiedzialne środowisko dla wszystkich uczestników wydarzeń branżowych.

Stowarzyszenie osiąga założone cele poprzez:

 • opracowywanie i składanie władzom projektów różnych aktów normatywnych dotyczących działalności branży rozrywkowej
 • wyrażanie opinii o zamierzonych aktach tworzonych przez inne organizacje czy przedstawicieli rządu
 • bezpośredni udział swoich przedstawicieli w różnych ciałach kolegialnych rozpatrujących zagadnienia dotyczące funkcjonowania branży
 • dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem członków stowarzyszenia podczas organizacji branżowych przedsięwzięć
 • dialog oraz kooperacje pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład stowarzyszenia
 • promocję wysokich standardów współpracy i dobrych praktyk biznesowych

Idea

Stowarzyszenie Branży Eventowej i Rozrywkowej powstało podczas kryzysu branży usługowej spowodowanego wybuchem pandemii Covid-19. Założyciele Stowarzyszenia - osoby wieloletnie związane z branżą wydarzeń i reprezentujące różne gałęzie tego sektora postanowiły wspólnie wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w celu uporządkowania wielu kwestii prawno-gospodarczych. Kwestie te, z którymi stykają się obecnie podmioty gospodarcze i pojedyncze jednostki nierzadko stanowią silny hamulec dla ich dalszego rozwoju - a tym samym również efektywnego rozwoju branży jako całości. Merytoryczny wkład w rozwój gospodarczy, przedstawienie kompetentnych i skutecznych rozwiązań jak również harmonijny rozwój członków stowarzyszenia przyświeca działalności naszej organizacji.

STATUT

Stowarzyszenia Branży Eventowej i Rozrywkowej

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Branży Eventowej i Rozrywkowej, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 2. Stowarzyszenie może posługiwać się logotypem.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 2. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochody służyć będą wspomaganiu działalności statutowej.

 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.

 3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz korzystać z usług innych osób, stosownie do potrzeb.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§ 4.

 1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 2. Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa miejscowego.

 3. Stowarzyszenie współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, sądami, przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i zawodowymi, placówkami naukowymi i badawczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą w realizacji zadań powiązanych z celami Stowarzyszenia.

 4. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

§ 5.

Cele Stowarzyszenia są następujące:

 1. reprezentowanie interesów członków wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz organizacji krajowych i zagranicznych;

 2. opiniowanie projektów aktów prawnych i innych rozstrzygnięć odnoszących się do funkcjonowania branży wydarzeń (event) i rozrywkowej, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym zgromadzeń oraz imprez masowych;

 3. uczestniczenie w opracowywaniu regulacji prawnych sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi funkcjonowania branży wydarzeń (event) i rozrywkowej lub przedstawianie uprawnionym organom własnych projektów takich regulacji;

 4. przekazywanie sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi funkcjonowania branży wydarzeń (event) i rozrywkowej postulatów członków do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów samorządowych;

 5. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym i dobrych obyczajów w branży wydarzeń (event) i rozrywkowej;

 6. organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej;

 7. współdziałanie w upowszechnianiu nowoczesnych i zgodnych z postępem technicznym form działania podmiotów gospodarczych;

 8. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków, w tym zwłaszcza informacji z zakresu marketingu, organizacji wydarzeń, Public Relations, handlu, bookingu, zaopatrzenia, finansów i innowacji;

 9. wspieranie członków poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz nowatorskich rozwiązań biznesowych;

 10. zapewnianie członkom wsparcia w uzyskaniu profesjonalnej pomocy prawnej;

 11. mediacja w sporach pomiędzy członkami;

 12. czuwanie nad przestrzeganiem prawa oraz dobrych obyczajów przez urzędników kontrolujących członków;

 13. delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej prowadzonej przez członków;

 14. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w terenie całego kraju;

 15. reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych członków w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych oraz w kontaktach z organami państwowymi, w tym także w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania karnego;

 16. udział w postępowaniach administracyjnych i cywilnych dotyczących podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji związanych z organizacją wydarzeń, w trakcie których ma miejsce korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych;

 17. organizowanie seminariów, konferencji i innych wydarzeń poświęconych wsparciu przedsiębiorców;

 18. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;

 19. monitorowanie, współdziałanie oraz reprezentowanie stanowiska członków w obliczu kryzysów, zdarzeń powodujących znaczne utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej i szkodliwego działania sił wyższych;

 20. kształtowanie dogodnych warunków prawnych i organizacyjnych dla organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych;

 21. działanie na rzecz bezpieczeństwa na imprezach artystycznych i rozrywkowych, w tym na imprezach masowych;

 22. współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz środowiskami związanymi z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych;

 23. Kształtowanie dobrych relacji z konsumentami usług związanych z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych;

 24. reprezentowanie członków oraz przedstawicieli branży wydarzeń (event) i rozrywkowej w zakresie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w szczególności w sprawach dotyczących opłat na rzecz tych organizacji oraz warunków zawierania i wykonywania umów o korzystanie z utworów i praw pokrewnych.

§ 6.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. współdziałanie w tworzeniu warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspierania inicjatyw gospodarczych członków;

 2. działanie w celu rozwoju ekonomicznego, w szczególności poprzez tworzenie, utrzymywanie lub popieranie, z zachowaniem przepisów prawnych, odpowiednich instytucji i wydarzeń, m.in. takich jak: festiwale muzyczne, koncerty, wydarzenia klubowe, wystawy, pokazy, targi, spektakle, konferencje, działania eventowe, promowanie kultury, edukacja muzyczna, edukacja kulturalna;

 3. delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych;

 4. udział w mediacji zmierzającej do rozstrzyganiu sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków;

 5. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;

 6. opiniowanie i monitorowanie stanu rozwoju gospodarczego na obszarze działania Stowarzyszenia;

 7. consulting organizacyjny, techniczny, prawny, ekonomiczny, wykonywanie ekspertyz oraz  badań marketingowych;

 8. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

 9. agregowanie i analiza danych statystycznych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w branży klubowej i rozrywkowej;

 10. tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich;

 11. tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych;

 12. tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych;

 13. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów i zadań Stowarzyszenia;

 14. wykonywanie zadań powierzonych Stowarzyszeniu na podstawie odrębnych przepisów;

 15. dbanie o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia oraz jego członków;

 16. aktywne prowadzenie działalności edukacyjnej zarówno specjalistycznej branżowej jak i edukacji społecznej.

 17. niezarobkowe organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, odczytów, szkoleń, konsultacji, konkursów, zjazdów i innych wspólnych przedsięwzięć związanych z zagadnieniami mającymi wpływ na działalność dotyczącą działalności prowadzonej w branży klubowej i rozrywkowej;

 18. utrzymywanie kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami i samorządami zawodowymi w sprawach związanych działalnością branży klubowej i rozrywkowej;

 19. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących działalności w branży klubowej i rozrywkowej;

 20. niezarobkowe stworzenie i prowadzenie strony internetowej związanej z działalnością Stowarzyszenia;

 21. zapewnianie w razie potrzeby ochrony prawnej swoim członkom oraz w miarę możliwości innym osobom fizycznym i prawnym w zakresie związanym z działalnością branży klubowej i rozrywkowej;

 22. udział w procesach stanowienia aktów prawa lokalnego i krajowego, mogących mieć wpływ na działalność branży klubowej i rozrywkowej, w szczególności poprzez składanie stosownych wniosków, petycji, opinii lub projektów obywatelskich, a także udział w konsultacjach społecznych i eksperckich, debatach publicznych oraz ciałach dialogu obywatelskiego lub społecznego;

 23. nawiązywanie kontaktów z podobnymi organizacjami i placówkami działającymi w kraju i za granicą.

§ 7.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.

 2. Członkowie dzielą się na:

  1. Członków zwyczajnych;

  2. Członków wspierających;

  3. Członków honorowych.

 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która w dniu złożenia pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia prowadzi działalność z zakresu prowadzenia klubu muzycznego lub organizacji imprez artystycznych lub rozrywkowych albo zarządza prowadzeniem takiej działalności i przedstawi pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu i uiści wpisowe. 

 4. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą powołania Stowarzyszenia.

 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia, która deklaruje wspomaganie jego działalności statutowej, zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz Stowarzyszenia, przedstawi pisemną rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego lub honorowego Stowarzyszenia oraz zostanie przyjęta do grona członków wspierających Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu i uiści wpisowe.

 6. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych do władz Stowarzyszenia, ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków.

 7. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta do grona członków honorowych Stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 8.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w poczet członków w drodze uchwały Zarządu w trybie przewidzianym w § 33 Statutu.

 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na uzasadniony pisemny wniosek Zarządu.

§ 9.

 1. Członek zwyczajny ma następujące prawa:

  1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;

  2. Prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;

  3. Prawo korzystania ze źródeł informacji i dokumentacji Stowarzyszenia;

  4. Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

  5. Prawo rekomendowania kandydatur na członków zwyczajnych, członków wspierających i członków honorowych;

  6. Prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 2. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

  1. Aktywnego uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia na zasadach ustalonych w niniejszym Statucie;

  2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

  3. Przestrzegania zasad etyki zawodowej;

  4. Regularnego opłacania składek;

  5. Opłacania innych dobrowolnych świadczeń, do których się zobowiązał;

  6. Nie podejmowania działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia;

  7. Promowania celów działalności Stowarzyszenia;

  8. Rekomendowania przynajmniej jednego kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenia;

  9. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 3. Członek wspierający i honorowy posiada prawa i obowiązki określone w ust. 1 i 2 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 6  i ust. 4-6 niniejszego paragrafu.

 4. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, bez prawa głosu stanowiącego.

 5. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 6. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich oraz aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

§ 10.

Za naruszenie statutu w stosunku do członka Stowarzyszenia mogą być stosowane następujące kary:

 1. Upomnienie;

 2. Zawieszenie w prawach członka;

 3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 11.

O upomnieniu, zawieszeniu w prawach członka oraz skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w § 15 niniejszego Statutu.

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia nie mogą przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać na rzecz innych podmiotów informacji uzyskanych w ramach Stowarzyszenia, które nie zostały ujawnione do publicznej wiadomości przez upoważnione do tego osoby. Informacje takie stanowią tajemnicę Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członkowie Stowarzyszenia niebędący członkami Zarządu nie są uprawnieni bez umocowania w drodze uchwały Zarządu do publicznego wypowiadania się na jakikolwiek temat w imieniu Stowarzyszenia.

 2. Członek Stowarzyszenia niebędący członkiem Zarządu może prowadzić sprawy Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 14.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z udziału w Stowarzyszeniu z dniem doręczenia Stowarzyszeniu stosownego oświadczenia woli na piśmie lub z innym, późniejszym dniem wskazanym w rezygnacji,

 2. skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku;

 3. skreślenia z listy członków wskutek niespełniania wymogów wskazanych w § 7 ust. 3 niniejszego Statutu poprzez utratę pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienie praw publicznych lub zaprzestanie prowadzenia działalności z zakresu prowadzenia klubu muzycznego, organizacji imprez artystycznych lub rozrywkowych albo zarządzania prowadzeniem takiej działalności;

 4. skreślenia z listy członków wspierających z powodu zalegania ze świadczeniami na rzecz Stowarzyszenia na zasadach wynikających z niniejszego Statutu;

 5. śmierci członka;

 6. likwidacji lub upadłości osoby prawnej będącej członkiem wspierającym;

 7. skreślenia z listy członków z powodu działania niezgodnego z postanowieniami Statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego;

 8. likwidacji Stowarzyszenia.

§ 15.

 1. Skreślenie z listy członka zwyczajnego z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku powinno być poprzedzone wezwaniem przez Stowarzyszenie do zapłaty zaległych świadczeń w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty doręczenia wezwania.

 2. Skreślenie z listy członka wspierającego z powodu zalegania ze świadczeniami na rzecz Stowarzyszenia powinno być poprzedzone wezwaniem przez Stowarzyszenie do zapłaty lub wykonania zaległych świadczeń w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia wezwania.

 3. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podając przyczyny skreślenia i pouczając o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu z listy członków.

 4. Odwołanie Członka Stowarzyszenia powinno być rozpoznane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków przypadającym po jego wniesieniu.

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;

 2. Zarząd;

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 17.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 18.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.

 2. W celu dokonania wyboru członków władz Stowarzyszenia raz na dwa lata zwołuje się Wyborcze Walne Zebranie Członków.

 3. W przypadkach szczególnych Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

 4. Zarząd jest ponadto zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli zażąda tego jedna trzecia członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 5. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zebranie Członków jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie ustalonym niniejszym statutem.

 6. O terminie Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków, przynajmniej na trzy tygodnie przed datą Zebrania, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 niniejszego Statutu, listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adres wskazany Stowarzyszeniu przez danego członka. Wraz z zawiadomieniem doręczany jest członkom szczegółowy porządek obrad Zebrania.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 

 1. określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;

 2. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia i sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia;

 3. dokonywanie wyboru organów Stowarzyszenia;

 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej z wykonania powierzonych im obowiązków;

 5. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu;

 6. podejmowanie uchwał w przedmiocie prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i jej zakresie;

 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie jego likwidacji;

 8. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

 9. ustalenie maksymalnej wysokości wpisowego i składek dla członków Stowarzyszenia;

 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, w tym w sprawach członkowskich;

 11. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;

 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 

 

§ 20.

 1. O ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych (kworum).

 2. Jeżeli na zwołanym w pierwszym terminie Walnym Zebraniu Członków nie będzie można podjąć ważnej uchwały ze względu na brak wymaganego kworum, wówczas Zarząd podejmuje decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od ustalenia pierwszego terminu. W takim przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§ 21.

Każdy członek zwyczajny ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru członków Zarządu każdy członek zwyczajny ma tyle głosów, ile jest miejsc nieobsadzonych w Zarządzie, ale nie więcej niż liczba zgłoszonych kandydatów.

§ 22.

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział również członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.

§ 23.

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu, zaś w innych sprawach tylko za zgodą wszystkich obecnych członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków zwyczajnych.

§ 24.

Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu względnie inny członek zwyczajny Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie do tego celu.

§ 25.

Uchwały Walnego Zebrania Członków, za wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek członka zwyczajnego Przewodniczący zarządzi w danym przedmiocie tajne głosowanie. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 26.

Z posiedzeń Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz protokolant wybrany na danym posiedzeniu. Do protokołu należy dołączyć listę obecności na danym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

 

§ 27.

 1. Zarząd w liczbie trzech członków powoływany jest spośród członków Stowarzyszenia kandydujących do Zarządu uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą na zasadach wskazanych w § 20 niniejszego Statutu w głosowaniu tajnym. Członkowie Zarządu mogą być jednocześnie koordynatorami grup roboczych i komisji działających w ramach Stowarzyszenia. Liczbę grup i komisji oraz ich zakres działania, a także członka zarządu koordynującego ich prace określa Zarząd w drodze uchwały.

 2. Spośród wybranych członków Zarządu Walne Zebranie Członków wybiera także Prezesa Zarządu. Uchwała w powyższej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

 3. W każdym czasie członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą w trybie określonym w ust. 1. 

 4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. 

 5. Jeżeli w trakcie kadencji zajdzie potrzeba uzupełnienia składu Zarządu, kadencja wybranego w trybie uzupełnienia członka Zarządu upływa wraz z upływem kadencji pozostałych jego członków.

§ 28.

 1. Zarząd wybiera spośród swoich członków Skarbnika oraz Sekretarza. Łączenie funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu z innymi funkcjami jest niedopuszczalne.

 2. W przypadku, gdy Zarząd liczy więcej niż trzech członków, Zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezesów. Dopuszcza się ustalenie wiceprezesów w liczbie od jednego do dwóch.

 3. Zarząd może wyznaczyć spośród swoich członków osoby na stałe lub czasowo odpowiedzialne za realizację określonych projektów.

§ 29.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej, zarządza majątkiem i sprawami Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw, które zostały przekazane do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Komisji Rewizyjnej oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 2. Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) powinno zostać poprzedzone stosowną uchwałą Zarządu.

 3. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

 

§ 30.

 1. Do zadań Zarządu należy:

 1. realizowanie celów Stowarzyszenia;

 2. określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;

 3. organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;

 4. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

 5. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia;

 6. zwoływanie i przygotowanie obrad Walnego Zebrania Członków;

 7. przygotowanie projektu budżetu i planu działań Stowarzyszenia;

 8. przygotowanie bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia;

 9. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego i nieruchomego;

 10. ustalenie wysokości i trybu płacenia składki członkowskiej przez członków zwyczajnych i wspierających;

 11. podejmowanie uchwał o członkostwie w Stowarzyszeniu;

 12. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków rekomendacji co do członkostwa honorowego;

 13. kształtowanie opinii i poglądów Stowarzyszenia przeznaczonych do publicznego rozpowszechniania;

 14. rozwiązywanie sporów wynikłych na tle nieprzestrzegania przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu oraz dobrych obyczajów;

 15. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach;

 16. prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

 1. Zarząd działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego, w granicach swoich kompetencji, postanowień Statutu i przepisów prawa.

§ 31.

Dla skuteczności oświadczeń woli składanych w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczeń woli obejmujących rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości nieprzekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wystarczająca jest reprezentacja Stowarzyszenia przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Skarbnika. W pozostałych sprawach wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.

§ 32.

Z posiedzeń Zarządu, które winny odbywać się co najmniej raz na kwartał, sporządzany jest protokół wraz z listą obecności na danym posiedzeniu Zarządu.

§ 33.

 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu chyba, że Statut niniejszy stanowi inaczej.

 2. W sytuacji, gdy za uchwałą oraz przeciwko niej oddana zostanie równia liczba głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu bez względu na liczbę członków Zarządu biorących udział w głosowaniu.

 3. W sprawach bieżących dotyczących działalności Stowarzyszenia członkowie Zarządu mogą podejmować uchwały w sposób obiegowy, w tym z wykorzystaniem odpowiednich środków komunikacji elektronicznej umożliwiających utrwalenie stanowiska każdego z członków Zarządu w sprawie będącej przedmiotem głosowania. W takim przypadku w głosowaniu biorą udział wszyscy członkowie Zarządu.

§ 34.

 1. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą na zasadach wskazanych w § 20 niniejszego Statutu w głosowaniu tajnym.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

 4. Jeżeli w trakcie kadencji zajdzie potrzeba uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, kadencja wybranego w trybie uzupełnienia członka Komisji Rewizyjnej upływa wraz z upływem kadencji pozostałych jej członków.

 5. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka Zarządu.

 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

§ 35.

Spośród wybranych członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego Komisji. Uchwała w powyższej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

 

§ 36.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Statutu, dokonywana przynajmniej raz na sześć miesięcy;

 2. kontrola działalności finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia;

 3. sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności Zarządu i sprawozdania finansowego przedstawianego na Walnym Zebraniu Członków;

 4. stawianie wniosku w kwestii udzielenia absolutorium Zarządowi;

 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji gdy nie dokona tego Zarząd zgodnie z postanowieniami Statutu;

 6. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego, w granicach swoich kompetencji, postanowień Statutu i przepisów prawa.

§ 37.

 1. Zarząd rozpatruje sprawy zgodności postępowania członków Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia.

 2. Postępowanie wszczynane jest na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia.

 3. We wniosku powinna być podana osoba, stawiane jej zarzuty oraz ich uzasadnienie.

 4. Orzeczenia zapadają jednomyślnie w składzie nie mniejszym niż 3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

 5. Członek Zarządu ma obowiązek wyłączyć się od rozstrzygania danej sprawy, jeżeli istnieją okoliczności, które mogą podać w wątpliwość jego bezstronność w tej sprawie. Jeżeli wskutek wyłączenia lub z innych powodów w składzie umocowanym do rozstrzygnięcia pozostanie mniej niż trzech członków Zarządu, sprawę rozstrzyga Walne Zebranie Członków.

 6. Walne Zebranie Członków może uchwalić szczegółowy regulamin postępowania w sprawach naruszenia statutu lub dobrych obyczajów. W braku takiego regulaminu, Zarząd sam każdorazowo ustala reguły postępowania w zgodzie z niniejszym Statutem i przepisami prawa.

§ 38.

 1. Zarząd po przeprowadzeniu postępowania może zastosować następujące kary:

 1. upomnienie;

 2. zawieszenie w prawach członka na czas określony, nie dłużej jednak niż do czasu najbliższego Walnego Zebrania  Członków;

 3. zawieszenie w prawach członka z jednoczesnym wnioskiem do najbliższego Walnego Zebrania Członków o  skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

 1. Od orzeczenia Zarządu można odwołać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zainteresowanemu uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków.

 2. Do postępowania przed Walnym Zebraniem Członków w związku z rozpatrywaniem odwołań od uchwał Zarządu stosuje się przepisy o podejmowaniu uchwał przez Walne Zebranie Członków z tym zastrzeżeniem, że Walne Zebranie Członków, na którym ma zostać rozpoznane odwołanie zwołuje się niezwłocznie.

 3. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd celem rozpoznania odwołania stosuje się przepisy o zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 39.

Uzupełnienia składu członków poszczególnych organów w trakcie kadencji następują według zasad obowiązujących przy ich wyborze. Nowo powołane osoby sprawują swoją funkcję do końca bieżącej kadencji.

§ 40.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich.

 2. Ze spadków, zapisów i darowizn.

 3. Z dochodów z własnej działalności.

 4. Z dochodów z majątku Stowarzyszenia.

 5. Z dotacji i innych podobnych świadczeń.

 6. Z dochodów z działalności gospodarczej.

§ 41.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. Nieruchomości;

 2. Ruchomości;

 3. Prawa majątkowe i niemajątkowe;

 4. Środki pieniężne.

§ 42.

 1. Działalność gospodarcza może być prowadzona jako działalność uboczna i pomocnicza w stosunku do działalności statutowej Stowarzyszenia.

 2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenie może przeznaczać tylko na cele statutowe. Dochody nie mogą być rozdysponowywane pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 43.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 44.

Stowarzyszenie odpowiada za zobowiązania wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania Stowarzyszenia.

§ 45.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 46.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

§ 47.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych (kworum). W przypadku braku wymaganego kworum stosuje się odpowiednio postanowienia § 20 ust. 2 niniejszego Statutu z tym, że uchwała w przedmiocie zmiany statutu podejmowana jest kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przez obecnych członków.

§ 48.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają w szczególności przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

 

1. Reprezentowanie interesów czlonków wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego oraz organizacji krajowych i zagranicznych
2. Opiniowanie projektów aktów prawnych i innych rozstrzygnięć odnoszących się do funkcjonowania branży wydarzeń (event) i rozrywkowej, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym zgromadzeń oraz imprez masowych
3. Uczestniczenie w opracowywaniu regulacji prawnych sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi funkcjonowania branży wydarzeń (event) i rozrywkowej lub przedstawienie
uprawnionym organom własnych projektów takich regulacji
4. Przekazywanie sprzyjających funkcjonowaniu i rozwojowi funkcjonowania branży wydarzeń (event) i rozrywkowej postulatów członków do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów samorządowych
5. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym i dobrych obyczajów w branży wydarzeń (event) i rozrywkowej
6. Organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej
7. Współdziałanie w upowszechnianiu nowoczesnych i zgodnych z postępem technicznym form działania podmiotów gospodarczych
8. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków, w tym zwłaszcza informacji z zakresu marketingu, organizacji wydarzeń, Public Relations, handlu, bookingu, zaopatrzenia, finansów i innowacji
9. Wspieranie członków poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz nowatorskich rozwiązań biznesowych
10. Zapewnianie członkom wsparcia w uzyskaniu profesjonalnej pomocy prawnej
11. Mediacje w sporach między członkami
12. Czuwanie nad przestrzeganiem prawa oraz dobrych obyczajów przez urzędników kontrolujących członków
13. Delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności gosspodarczej prowadzonej przez członków
14. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki na terenie całego kraju
15. Reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych członków w sporach sądowych, postępowaniach administracyjnych oraz w kontaktach z organami państwowymi, w tym także w zakresie wynikającym z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, cywilnego i karnego
16. Udział w postępowaniach administracyjnych i cywilnych dotyczących podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych na polach eksploatacji związanych z organizacją wydarzeń, w trakcie których ma miejsce korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych
17. Organizowanie seminariow, konferencji i innych wydarzeń poświęconych wsparciu przedsiębiorców
18. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą
19. Monitorowanie, współdziałanie oraz reprezentowanie stanowiska członków w obliczu kryzysów, zdarzeń powodujących znaczne utrudnienie prowadzenia działalności gospodarczej i szkodliwego działania sił wyższych
20. Kształtowanie dogodnych warunków prawnych i organizacyjnych dla organizowania imprez artstycznych i rozrywkowych
21. Działanie na rzecz bezpieczeństwa na imprezach artystycznych i rozrywkowych, w tym na imprezach masowych
22. Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz środowiskami związanymi z organizacją imprez artystycznych i rozrywkowych
23. Kształtowanie dobrych relacji z konsumentami usług związanych z organizacją imprez artstycznych i rozrywkowych
24. Reprezentowanie członków oraz przedstawicieli branży wydarzeń (event) i rozrywkowej w zakresie współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w szczególności w sprawach dotyczących opłat na rzecz tych organizacji oraz warunków zawierania i wykonywania umów o korzystanie z utworów i praw pokrewnych

MARCIN SZYMANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
MAREK WARZOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
ŁUKASZ ZIELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
MACIEJ KORCZAK
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
TOMASZ BOŻYCZKO
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
ANNA MARIA ŻUREK
CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
MARCIN SZYMANOWSKI
FOLLOW THE STEP
MAREK WARZOCHA
FEST FESTIVAL
TOMASZ BOŻYCZKO
KLUB PARLAMENT
ANNA MARIA ŻUREK
GOING.
MACIEJ KORCZAK
SMOLNA38
TAMARA PRZYSTASZ
SZWEDZKA24 / PRAGA CENTRUM
ŁUKASZ ZIELIŃSKI
SFINKS700

Kto może zostać członkiem?

Promotorzy
Kluby
Agencje koncertowe / festiwalowe
Obiekty koncertowe
Festiwale Muzyczne
Organizatorzy

Jak do nas dołączyć?

Krok 1

zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia

Krok 2

wypełnij deklarację członkowską

Krok 3

uzyskaj pozytywną uchwałę Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu w poczet członków

Formularz kontaktowy

  *pole wymagane